Obec Tichov

Tož vitajte u nás. Vitajte, v Tichově.

V obci, která svoji historii začala psát před více než pěti sty lety. V obci, která je sice malá, ale najdete tu lidi s velkým srdcem. V obci, která voní po trnkách a slivovici.

Aktuality

Fotogalerie: Výlet seniorů na Jižní Moravu

Fotografie ze zájezdu seniorů do Lednicko-valtického areálu najdete ZDE

Košt slivovice a kyselice

Slivovice a kyselice. Ty provoní 9. dubna 2016 kulturní dům v Tichově. Uskuteční se zde totiž tradič

Změna termínu koštu slivovice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Kvůli pohřbu pana Josefa Trčky, který se uskuteční v sobotu 2.dubna, jsme musel

Úřední deska


 • Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 • Nařízení ohledně moru včelího plodu

 • Informace k vydávání voličských průkazů

  Informace o vydávání voličských průkazů pro volby do zastupitelstev krajů podle § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Termín voleb: 7. a 8. října 2016 Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voličský průkaz vydává obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve správním obvodu obce Tichov, přijímá žádosti a vydává voličský průkaz Obecní úřad Tichov. O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to:
  • osobně nejpozději do 5. října 2016 do 16. 00 hodin,
  • písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději do 30. září 2016,
  • podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na e-mail: tichov@volny.cz nejpozději do 30. září 2016,
  • podáním v elektronické podobě zaslaným prostřednictvím datové schránky Obce Tichov: mvzbyd3 nejpozději do 30. září 2016
  Vystavený voličský průkaz je možné:
  • osobně předat na odboru matriky a evidence obyvatel po předložení průkazu totožnosti,
  • předat osobě, která se prokáže vystavenou plnou mocí k převzetí voličského průkazu a prokáže svou totožnost. Podpis na plné moci musí být úředně ověřený.
  • zaslat na adresu místa trvalého pobytu,
  • zaslat na jinou adresu, adresu pro doručování, kterou volič uvede v žádosti.
  Voličský průkaz se zasílá do vlastních rukou. Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích § 8 odst. 2 písm. f) jsou úkony pro účely využití volebního práva osvobozeny od správních poplatků. Konkrétní dotazy ve věci vydávání voličských průkazů je možné směřovat na e-mail tichov@volny.cz nebo na tel. 577320309 Další informace ve věci voleb je možné získat na webových stránkách: Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/volby Krajského úřadu Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/volby Městské úřadu Valašské Klobouky http://www.valasskeklobouky.cz/mestsky_urad pod odkazem volby, volby do zastupitelstev krajů.

Poslední hlášení

  Kalendář akcí

  Setkání důchodců a vánoční koncert dechové hudby Lidečanka
  Zájezd na Turzovku
  Tradiční pobožnost u studánky u Šerého